BAREYA İLETİŞİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ’

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

BAREYA İLETİŞİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ olarak sunduğumuz hizmetler kapsamında bazı kişisel verileriniz işlenebilecektir. BAREYA İletişim ve Danışmanlık Limited Şirketi, kişisel verileri toplayan ve işleyen kurum olduğundan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat (KVKK) kapsamında Veri Sorumlusu olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Veri Sorumlusu olarak veri sahibi ilgili kişilerin haklarını korumak amacıyla tarafımızca hazırlanmış olan işbu Aydınlatma Metni ile, tarafımızca temin edilen kişisel verilerin hangi şart ve koşullarda işleneceğine ilişkin genel bir aydınlatma yapılmakta ve siz veri sahibinin KVKK ve ilgili mevzuattan kaynaklanan hakları konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

 

Dolayısıyla, işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BAREYA İletişim ve Danışmanlık Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır. BAREYA İletişim ve Danışmanlık Limited Şirketi, işbu Aydınlatma Metni üzerinden zaman zaman değişiklik yapma hakkını haizdir.

 

 1. Kişisel Veri Tanımı

 

Kişisel Veriler KVKK’da oldukça geniş şekilde tanımlanmış olup, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu şekilde geniş ve ucu açık bir tanım bırakılarak, herhangi bir gerçek kişiyi herhangi bir şekilde belirlenebilir kılan her türlü veri, kişisel veri kapsamında dahil edilmiş durumdadır ve dolayısıyla bu verilerin işlenebilmesi KVKK kapsamında öngörülmüş olan hükümleri tabidir.

 

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız:

 

 • Genel İşleme Amaçlarımız:

 

KVKK uyarınca kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel veri işleme faaliyeti olarak tanımlanmış durumdadır.

 

Bu kapsamda kişisel verilerinizi, her bir verinin niteliği ve veriyi paylaştığınız araç ve şekle göre değişen şekil ve şartlarda (ve gerektiğinde ilgili izinler alınmış olmak kaydıyla) aşağıda saydığımız genel amaçlar dahilinde işleyebilir, saklayabilir ve aktarabiliriz:

 

 • İş faaliyetlerimizi yürütmek;
 • Sizinle iletişime geçip şikayet ve taleplerinizi cevaplamak;
 • İnternet sitemizin güvenliğini sağlamak;
 • Hizmetlerimizle ilgili olan taleplerinizi düzenlemek;
 • Finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek;
 • İletişim faaliyetlerimizi yürütmek;
 • İş sürekliliğini sağlamak;
 • Hukuk işlerini yürütmek ve takibini yapmak;
 • Hizmet operasyonlarımızı yürütmek;
 • Hizmet satın alım süreçlerini yürütmek;
 • Taraf olduğumuz Sözleşmelerin ifası ve sözleşme süreçlerini yürütmek, sözleşmeler kapsamındaki taleplerin takip edilmesi;
 • Promosyon, özel teklif, indirim ve kampanya gibi pazarlama faaliyetlerinin icra etmek ve ticari elektronik iletiler göndermek;
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirip yetkili kamu kurum ve kuruluşlara ilgili bildirimleri yapmak.

 

 • Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Detaylar:

 

Yukarıdaki genel veri işleme amaçlarımız doğrultusunda, hangi verileri hangi amaçlar doğrultusunda ve ne şekilde işlediğimiz aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır:

 

 • Sözleşmelerin İfası ve Hizmetlerimizin İcrası

 

Şirketimiz, müşteri, danışan ve çalışanlarımız ile akdetmiş olduğu sözleşmeler kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini yerine getirmek ve taahhüt etmiş olduğu hizmetleri sunabilmek amacıyla, bu doğrultuda tarafınızca tedarik edilmiş olan kişisel verilerinizi işleyebilecektir. Bu veriler, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması ve/veya veri sorumlusu olan Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması kapsamında işlenecek ve kaydedilecektir. Buna hizmetlerimizin karşılığı ücretlerin tahsil edilebilmesi için muhasebe yönetimi kapsamında mali müşavirlere veri aktarımı ve söz konusu satın alım işlemlerinin internet üzerinden yapılması halinde ödeme bilgilerinin ilgili sanal pos şirketi ile paylaşılması da dahildir.

 

 

 • Ticari Elektronik İletiler

 

Şirketimiz, https://www.herseynba.com/ internet sayfası üzerinden elektronik ortamda veya fiziksel iletişim onay formları aracılığı ile, sizinle iletişime geçerek, promosyon, reklam ve hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve bilgilendirme mesajları içeren ticari nitelikli ilet göndermek için izninizi alabilir. İşbu elektronik veya fiziksel formlarda ilgili yerlere doldurmanız ve iletişime onay vermeniz halinde ticari elektronik ileti almaya onay ve açık rıza vermiş sayılırsınız. Bu onay ve rızalar, dilediğiniz zaman geri alınarak, ticari ileti alımı sonlandırılabilecektir.

 

 • İnsan Kaynakları ve Kariyer

 

Şirketimiz, insan kaynakları yönetimi kapsamında personel ve çalışanlarının yasal mevzuat gereği istihdam edilebilmesi ve iş başvurularının gereği şekilde incelenerek işleme alınabilmesi amacıyla, Şirket nezdinde istihdam edilen/edilecek kişiler ile iş başvurusu yapan kişilerin, özlük dosyaları ve başvuru sürecinde iletmiş olduğu bilgi ve belgelerde yer alan kişisel verileri, yasal mevzuat uyarınca ve belirlenen sürelere sadık kalarak işleyecek ve kayıt altına alacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

 

KVKK uyarınca Şirketimiz elde ettiği kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası ile yurtiçinde bulunan 3. gerçek veya tüzel kişilere aktarabilecektir. Açık rızanın bulunmadığı hallerde ise, ilgili kişinin kişisel verilerinin 3. gerçek veya tüzel kişilere ancak aşağıdaki şart ve koşulların varlığı halinde aktarılabilecektir:

 

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepler:

 

Kişisel verilerinizi internet sitemiz üzerinden yaptığınız hizmet satın alım işlemleri veya iş ilişkimiz kapsamında, fiziki ve sözlü olarak kısmen veya tamamen otomatik olan yollarla toplamaktayız.

 

Kişisel verilerinizi aşağıda sayılan hukuki sebepler çerçevesinde işleriz, saklayıp ve aktarmaktayız:

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • BAREYA İletişim ve Danışmanlık Limited Şirketi olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması;
 • Tarafınızdan alenileştirilen kişisel veriler
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması;
 • Temel hak ve özgürlüklerinizi zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için kişisel veri işlemenin zorunlu olması.

 

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 

Kişisel verilerinize ilişkin aşağıda sayılan haklarınızı işbu Aydınlatma Metninin 5. maddesinde yer alan yöntemlerle bize iletebilir ve ilgili haklarınızı kullanabilirsiniz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme;
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması veya kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesine ilişkin talebinizi üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme;
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Başvuru Usulleri

 

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı “Başvuru Formu” nu aşağıda belirtilen şekilde doldurmanız gerekmektedir.

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi;

 

 • Yazılı olarak veya
 • Bize daha önce bildirildiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya

 

bize iletebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzda;

 

 • Ad, soy adve başvuru yazılı ise imza;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası;
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi;
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
 • Talep konusu

 

bulunması zorunludur.

 

Sizden yukarıdaki bilgilere ek olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler talep edebiliriz.

 

Hak talepleriniz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ek bir ücretlendirmesi olmaması halinde ücretsiz olarak talebinizin bize ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde cevaplandırılacaktır. Hak talebinizin kabul edilmesi halinde, talebininiz en kısa sürede yerine getirilerek size bu konuda bilgi verilecektir.

 

Doldurduğunuz Başvuru Formunu [email protected] adresine elektronik olarak veya BAREYA İletişim ve Danışmanlık Limited Şirketi Esentepe Mh. Talat Paşa Cd. No:5/1 Şişli/İstanbul – Türkiye adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

 

Veri Sorumlusu: BAREYA İletişim ve Danışmanlık Limited Şirketi

 

Adres: Esentepe Mh. Talat Paşa Cd. No:5/1 Şişli/İstanbul

 

İletişim: [email protected]