HERŞEYNBA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 

 1. TARAFLAR

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) BAREYA İletişim ve Danışmanlık Limited Şirketi (Mersis No: 0142132346200001), (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) ile  http://www.herseynba.com/ adresinden ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde Şirketin sunduğu platform hizmetlerden (Platform) faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen kullanıcı (bundan sonra “ABONE” olarak anılacaktır) arasında ABONE’nin elektronik ortamda bulunan “Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının Şirket kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 1. SÖZLEŞME TARİHİ

 

İşbu Sözleşme, ABONE tarafından Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

 

 1. ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

ABONE, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz. ABONE, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği şifreye sahip olacaktır. ABONE, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen ABONE’ye aittir.

 

ABONE, üyelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, Şirkete bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan Şirketin bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ABONE’nin bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi ABONE’nin sorumluluğundadır.

 

ABONE, Platform üzerinden sunulan hizmetleri belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından Şirketin sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

 

ABONE, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal Şirkete haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan Şirketin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 1. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

ABONE, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Platform belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.

 

ABONE, Şirketin sunduğu hizmetleri kullanırken 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. ABONE, Şirket tarafından sunulan hizmetleri kullanımı sırasında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı hareket etmesi sonucunda doğan/doğabilecek ihlallerden, tek başına sorumlu olacaktır.

 

Şirket, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. ABONE, bu nedenle hizmetlerin ve/veya Platformun geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı Şirketten herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

Şirketin sunduğu hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. ABONE, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Şirketin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

Şirket, hizmetlerini sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesini ve hizmetleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

 

ABONE, Platformu ve Platform üzerinden sunulan Hizmetleri tamamen kendi adına ve riskleri üstelenerek kullanacağını kabul ve beyan eder. Şirket teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme, yeni maddeler ekleme veya maddeleri çıkarma hakkını haizdir. Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin ABONE tarafından kabul edilmemesi halinde Şirket, işbu Sözleşme’yi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. Şirket, Sözleşme’de meydana gelecek değişikliklerin ABONE tarafından kabul edilmemesi halinde, hizmetlerini sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

 

ABONE, Şirketin Platformunda internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen hizmet sunulduğunu, dolayısıyla Platforma erişim sırasında ve/veya hizmetlerde yararlandığı sırada bağlantı kurduğu internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğini ve Şirketin oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı ve sonuçlarından sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Şirket, ABONE’ye daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına ve ABONE’nin beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, Platform üzerinden adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.

 

Şirket, kişisel veri sahibi olan ABONE’yi aydınlatmakla yükümlü olup, işbu Üyelik Sözleşmesi ile birlikte ilgili Aydınlatma Metni de ABONE’nin incelemesi için dikkatine sunulmaktadır. ABONE, işbu Sözleşme ile birlikte Aydınlatma Metninin de kendisine iletildiğini ve her halükârda ilgili Aydınlat Metnine https://www.herseynba.com/aydinlatma-metni/ Adresinde ulaşabileceği konusunda bilgilendirilmiş olduğu ve Şirketin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.)’ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder.

 

ABONE, üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

 

Şirket; ABONE’nin aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak saklayacak ve gerektiğinde işleyecektir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir.

 

Şirket, http://www.herseynba.com/ internet sayfası üzerinden elektronik ortamda, ABONE ile iletişime geçerek, promosyon, reklam ve hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve bilgilendirme mesajları içeren ticari nitelikli ilet göndermek için izin alabilir. Bu kapsamda, ABONE’nin işbu Sözleşme ile kendisine sunulan iletişim onay formunda, iletişim onayı vermesi halinde, ticari elektronik ileti almaya onay ve açık rıza vermiş sayılacaktır. ABONE, bu onay ve rızalar dilediğin zaman geri alabilir.

 

KVKK uyarınca Şirket elde ettiği kişisel verileri ancak ABONE’nin açık rızası ile yurtiçinde bulunan 3. gerçek veya tüzel kişilere aktarabilecektir. Açık rızanın bulunmadığı hallerde ise, ilgili kişinin kişisel verilerinin 3. gerçek veya tüzel kişilere ancak aşağıdaki şart ve koşulların varlığı halinde aktarılabilecektir:

 

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

.

 

ABONE’nin, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. ABONE, Şirket ile e-posta adresi üzerinden e-posta aracılığı ile (veya Platformda bulunan form aracılığı ile) irtibata geçerek; KVKK’undan doğan haklarını talep edebilir. Şirket, ABONE’ye makul süre içerisinde cevap verecektir.

 

ABONE’nin çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler, www.herseynba.com internet adresinde yer alan Çerez Politikası’na uygun şekilde ABONE’nin cihazına yerleştirilir.

 

Şirket, ABONE tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve/veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için ABONE talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirkete göndermelidir. Talebin Şirket tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ABONE cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

 

Şirket, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu hizmeti üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda ABONE hiçbir nam altında Şirketten herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

 

ABONE, verilen hizmetleri hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve /veya kullandıramaz, 3. kişi ve/veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve/veya devredemez. Şirket tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda Şirketin zararlarının tazminini vesair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar ABONE tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

 

ABONE, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde Platform üzerinden ilgili linklere tıklayarak üyeliğini sonlandırabilir.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikâyet ve itiraz usulleri saklıdır.

 

 1. YÜRÜRLÜK

 

İşbu Sözleşme, ABONE tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.